Regulamin

Regulamin szkoleń z zakresu home stagingu organizowanych przez „The Stage-It-Up Network Grzegorz Pietrucha” oraz zakupu towarów w sklepie na stronie internetowej stage-it-up.pl.

Postanowienia ogólne:

1 Organizatorem szkoleń i sprzedawcą produktów jest firma The Stage-It-Up Network Grzegorz Pietrucha (The Stage-It-Up Network) z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 7 lok 50. NIP: 531-121-53-72. REGON: 012475975.

2 The Stage-It-Up Network organizuje szkolenia pod marką „The Stage-It-Up Network”, która jest marką własną założoną w 2015 roku. Wcześniej interior-GROUP przeprowadzał szkolenia home staging na mocy licencji udzielonej przez Property Styling Netwotk Limited, ustanowionej na mocy prawa angielskiego, pod numerem 06772883, zarejestrowanej pod adresem: Red Lion House, 86 Common Road, Kensworth, LU63RG, działającej pod marką „House Doctor®”, na mocy umowy licencyjnej między Grzegorz Pietrucha a Property Styling Netwotk Limited z dnia 1 stycznia 2015 roku zakończonej w dniu 21.10.2015 roku.

3 Adres korespondencyjny i adres do składania reklamacji to: ul. Słomińskiego 7 lok 50, 00-195 Warszawa, Tel. +48 502 065 266, biuro@stage-it-up.pl.

4 The Stage-It-Up Network zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. W przypadku zmiany terminu szkolenia, The Stage-It-Up Network poinformuje o nowym terminie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, The Stage-It-Up Network zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i w terminie 7 dni roboczych od momentu odwołania szkolenia i zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez uczestnika konto, po podpisaniu i wysłaniu przez uczestnika w oryginale pocztą zwykłą faktury korygującej. Zwrot nastąpi maksymalnie trzydzieści dni po wpłynięciu prawidłowo podpisanej faktury na adres siedziby The Stage-It-Up Network.

5 W przypadku zmiany terminu szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia, nie później jednak niż na tydzień po otrzymaniu informacji o zmianie terminu (drogą pocztową lub mailową). W przeciwnym wypadku uczestnik może wybrać inny termin lub inne szkolenie (za ewentualną dopłatą) z oferty szkoleniowej The Stage-It-Up Network.

6 Adres e-mail do kontaktów: biuro@stage-it.up.pl

Zasady uczestnictwa, zgłoszenie i odwołanie uczestnictwa w szkoleniu:

1 Miejsce na szkoleniu zostaje zarezerwowane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego ze strony www.stage-it.up.pl lub zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@stage- it.up.pl i uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty za szkolenie. Opłata rezerwacyjna wynosi 50% wartości szkolenia. Aby skorzystać z tej opcji, przy rejestracji należy wybrać opcję płatności „przelew bankowy”. Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu numeru rachunku, dokonać płatności na wskazany rachunek w wysokości 50% wartości wykupionego pakietu.

2 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailowo lub pocztą) uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.

3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailowo lub pocztą) uczestnikowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty.

4 W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.

5 W przypadku rezygnacji z któregoś ze szkoleń zakupionego w części promocyjnej, po odbyciu wcześniejszych szkoleń, zwracana jest kwota taka, jaka pozostaje po potrąceniu pełnej wartości odbytego szkolenia, gdyby nie było zakupione w części promocyjnej.

6 Istnieje możliwość przepisania uczestnika na inny termin na pisemny wniosek najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

7  Koszt przejazdu i noclegu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8  Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering.

9  Szkolenia prowadzone są zgodnie z kodeksem dobrych praktyk i bazują na

wieloletnich doświadczeniach The Stage-It-Up Network na rynku polskim i wieloletniej współpracy i reprezentowania brytyjskiej marki House Doctor® na rynku polskim.

10 The Stage-It-Up Network nie udziela gwarancji, że osoba, która odbędzie szkolenie/a, nabędzie wszelkie niezbędne umiejętności do założenia i efektywnego poprowadzenia własnej działalności gospodarczej w tematyce szkoleń. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej zależy od jego własnych predyspozycji, nadkładu pracy oraz od innych czynników obiektywnych, na które ani The Stage-It-Up Network ani uczestnik szkolenia nie ma wpływu.

Certyfikat ukończenia kursu:

1 Certyfikat/y ukończenia kursu potwierdza/ją, iż podpisana niżej osoba wzięła udział i ukończyła pozytywnie kurs/y.

2 Dokument/y ten nie stanowi/ą jednak podstawy do reprezentowania ani działania w żaden sposób na rzecz i w imieniu Grzegorza Pietruchy, czy też „The Stage-It-Up Network”.

3 Osoba uczestnicząca w szkoleniu przyjmuje do wiadomości, że do momentu uzyskania akredytacji nie może się posługiwać się znakiem towarowym Stage-It-Up. Po zatwierdzeniu akredytacji, osoba otrzyma szczegółowe wytyczne co do sposobu wykorzystywania ww. znaku towarowego.

Warunki płatności:

1 Opłatę za szkolenie lub za zakupiony towar w sklepie internetowym należy wpłacić na rachunek w m-Banku: 09 1140 2004 0000 3350 3890 2607 bądź za pośrednictwem PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN w całości opłacony.

2 Za pobraną opłatę The Stage-It-Up Network wystawia fakturę VAT. Uczestnik upoważnia The Stage-It-Up Network do wysłania faktury drogą mailową.

Warunki rekrutacji na szkolenia:

 1. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona
 2. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych opłatą rezerwacyjną. 

  Warunki gwarancji i polityka zwrotów zakupionych towarów:

1 The Stage-It-Up Network udziela gwarancji za zakupione w sklepie internetowym towary na zasadach określonych przez producentów.

2 Adres korespondencyjny i adres do składania reklamacji to: ul. Słomińskiego 7 lok 50, 00-195 Warszawa, Tel. +48 502 065 266, biuro@stage-it-up.pl.

3 Zakupione w sklepie internetowym towary (za wyjątkiem szkoleń), można zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu ich zakupu. The Stage-It-Up Network dokona zwrotu środków za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać na adres korespondencyjny bądź drogą mailową, jak wyżej. Należy podać numer rachunku bankowego oraz dane, na które mają być zwrócone środki.

 1. Towary uszkodzone nie podlegają zwrotowi.
 2. Koszt wysyłki i ewentualnego zwrotu towarów zakupionych w sklepie internetowym

ponosi klient. Klient ma możliwość wyboru sposobu dokonania wysyłki towaru, co związane jest także z kosztem wysyłki i terminem jej dostarczenia.

6 Towary zakupione w sklepie są wysyłane za pośrednictwem firmy wybranej przez klienta w momencie dokonania zakupu.

7 Wysyłka towaru następuje w maksymalnie w przeciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia. The Stage-It-Up Network nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu wysyłki spowodowane przez firmę kurierską lub firmę transportową.

8 Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. The Stage-It-Up Network rozpatruje zgłoszone reklamacje w przeciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego drogą pocztową na adres korespondencyjny lub drogą mailową.

 1. The Stage-It-Up Network będzie na bieżąco informował o statusie reklamacji.
 2. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie może polegać na zwrocie środków, wymianie

towaru na nowy bądź jego naprawie.

11 Jeżeli zgodnie z prawem polskim sprzedaż danych towarów nie jest możliwa na terytorium wskazanym jako adres wysyłki, The Stage-It-Up Network ma prawo odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje nabywcę drogą mailową na adres wskazany przez nabywcę podczas składania zamówienia.

Postanowienia końcowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest The Stage-It-Up Network.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.

U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833). Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mailowy) traktowane są jako informacje i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem szkolenia oraz przesyłania informacji o działalności The Stage-It-Up Network.

3 Dane osobowe mogą być także udostępnione firmom transportowym w celu dostarczenia towaru oraz PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN w całości opłacony, w celu realizacji płatności.

4 The Stage-It-Up Network nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, z lub skradzione podczas szkolenia.

5 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

 1. Regulamin obowiązuje od 18.06.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maja

przepisy Kodeksu Cywilnego.

The Stage-It-Up Network

NIP 531-121-53-72 REGON 012475975

Twój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka Cookies